Regulamin obowiązujący do 30.06.2020 r.

1. Definicje
 
 • Planeta Edu - firma Planeta Edu Jacek Krzymowski z siedzibą w Warszawie, 02-796, ul. Wańkowicza 2/137, NIP: 951-186-78-22, REGON: 146107762.
 • Usługa – usługa hostingu platformy Moodle - usługa polegająca na udostępnieniu klientowi oprogramowania Moodle oraz przestrzeni na dysku serwera oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie z ich specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej moodle.org.pl.
 • Regulamin – regulamin usług hostingowych firmy Planeta Edu.
 • Abonent – klient korzystający z Usług.
 • Okres abonamentowy - czas na jaki została wykupiona usługa hostingowa. Klient wnosi opłatę abonamentową dla Planeta Edu na podstawie przesłanej Abonentowi faktury proforma. Jeden okres abonamentowy trwa 365 dni.
 • Cennik – cennik usług firmy Planeta Edu.
 • Opłata – opłata abonamentowa za usługi wymienione w Cenniku
2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin dotyczy usługi hostingowej platformy Moodle oferowanej przez firmę Planeta Edu.
 2. Uiszczenie opłaty za okres abonamentowy jest równoznaczne z potwierdzeniem, że klient zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania oferowanych usług.
 4. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy o świadczenie usługi hostingowej. Dane będą przetwarzane przez firmę Planeta Edu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i ich modyfikacji. Dane osobowe abonenta nie będą odsprzedawane, udostępniane ani w inny sposób przekazywane osobom trzecim przez Planeta Edu.
 5. Planeta Edu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Klient zostanie o zmianach powiadomiony drogą elektroniczną na podany przy rejestracji usługi adres email.
3. Faktury i płatności
 1. Za korzystanie z usług oferowanych przez Planeta Edu pobierana jest Opłata. Jeśli Abonent korzystający z usług nie poinformuje Planeta Edu w terminie do 14 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rezygnacji z korzystania z Usług, firma dostarczy dokumenty potrzebne do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego.
 2. W chwili zamówienia Usługi Planeta Edu wysyła do klienta fakturę pro forma, lub inną informację, na podstawie której klient może dokonać wpłaty na podane konto bankowe.
 3. Z chwilą otrzymania Opłaty za zamówioną usługę, Planeta Edu wysyła klientowi fakturę VAT.
 4. Zmiany cen Usług nie dotyczą abonentów z podpisanymi umowami do końca okresu rozliczeniowego.
 5. Abonent oświadcza, że będzie dokonywał wszystkich płatności w terminie wyznaczonym na fakturze.
 6. W przypadku nie uiszczenia Opłaty Planeta Edu ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług.
 7. Brak wpłaty w terminie za przedłużenie okresu abonamentowego serwera skutkuje zablokowaniem dostępu do usługi na okres 7 dni. W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie 7 dni od daty zablokowania serwera Planeta Edu zaprzestaje świadczenia usługi serwera wirtualnego, co skutkuje usunięciem konta oraz wszystkich danych klienta z udostępnionej w czasie trwania usługi z powierzchni dysku.
 8. Datą wniesienia Opłaty jest data uznania salda na rachunku bankowym Planeta Edu.
 9. W przypadku dokonania zaległej płatności w terminie 7 dni od daty zablokowania dostępu do usługi serwera hostingowego, po zaksięgowaniu przez Planeta Edu płatności na koncie, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony zostanie o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
 10. Ceny usług oraz usług dodatkowych wymienione są w ofercie na stronie internetowej Planeta Edu:  https://moodle.org.pl/mod/page/view.php?id=6. Usługi dodatkowe uruchamiane są tylko na życzenie klienta po wniesieniu przez niego opłaty za wykonanie usługi dodatkowej na konto bankowe Planeta Edu.
4. Rozwiązanie umowy
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta podstawowych warunków regulaminu lub innych przepisów prawnych, Planeta Edu ma prawo do zawieszenia usługi świadczonej na rzecz abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez abonenta, po uprzednim bezskutecznym upływie, 14 dniowego terminu, wyznaczonego Abonentowi na usuniecie naruszeń. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne.
 2. W dniu rozwiązania umowy abonentowi zostaje odebrany dostęp do Usług a jego dane przechowywane na serwerze zostają usunięte.
5. Odpowiedzialność
 1. Planeta Edu zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.
 2. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Planeta Edu zobowiązuje się do poinformowania o tym Abonentów drogą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Planeta Edu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Planeta Edu,
  2. nieprawidłowego użytkowania Usług,
  3. podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,
  4. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,
  5. siły wyższej – kataklizmów (powódź, huragan itp.),
  6. działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych , komórkowych itp.), na które Planeta Edu nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
  7. posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Abonentowi w celu dostępu do Usługi.
 4. Wszystkie usługi oferowane przez Planeta Edu powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług Planeta Edu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. Planeta Edu nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich abonentów.
 5. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje usunięciem konta.
 6. Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich, działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych użytkowników Usług, udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący wykorzystywanie zasobów serwera prób łamania zabezpieczeń serwera.
 7. Odsprzedawanie kont osobom trzecim jest traktowane jako łamanie regulaminu.
 8. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za konto, nazwę. Planeta Edu nie ponosi odpowiedzialności za nazwy kont użytkowników, spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału Planeta Edu.
 9. Abonent zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nie ujawniania ich osobom trzecim. Planeta Edu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 10. Abonent zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa we własnym zakresie. Jest odpowiedzialny za ich aktualność. Planeta Edu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualną utratę.
 11. W przypadku przekroczenia parametrów Usługi (przekroczenie dopuszczalnej liczby użytkowników platformy lub dostepnej powierzchni na dysku serwera), Abonent otrzyma, na podany w czasie rejestracji e-mail, monit z prośbą o dostosowanie parametrów do wykupionego wariantu Usługi. W przypadku nieuregulowania parametrów w terminie 7 dni od wysłania monitu, Planeta Edu zablokuje dostęp do Usługi.

6. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest Planeta Edu Jacek Krzymowski, z siedzibą w Warszawie (02-796), przy ul. Wańkowicza 2/137. Twoje dane podane podczas rejestracji oraz późniejszych zmian będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie. Dane osobowe służące do wystawienia rachunku będą przetwarzane w celu uproszczenia i przyspieszenia procesu realizacji zamówienia. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Informujemy, iż dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Postanowienia końcowe
 1. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Planeta Edu ma prawo do opublikowania podstawowych danych Abonenta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Planeta Edu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013

Regulamin obowiązujący do dnia 31.08.2013.

Last modified: Wednesday, 17 June 2020, 7:49 PM