Regulamin

I. Definicje
 1. Planeta Edu - Jacek Krzymowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Planeta Edu Jacek Krzymowski”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Melchiora Wańkowicza nr 2 lok. 137, 02-796 Warszawa, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 9511867822 oraz numerze identyfikacyjnym REGON 146107762;
 2. Usługi – usługi świadczone przez Planetę Edu na rzecz Abonentów polegające w szczególności na hostingu Platformy e-learningowej, to jest umożliwieniu Abonentom korzystania z funkcjonalności Platformy e-learningowej oraz udostępnieniu im przestrzeni na dysku serwera, a także wsparciu technicznym i konsultacjach w zakresie obsługi Platformy e-learningowej, których zakres został szczegółowo wskazany na stronie internetowej https://planeta.edu.pl/mod/page/view.php?id=6
 3. Platforma e-learningowa– oprogramowanie komputerowe typu open-source służące do wspierania procesu kształcenia na odległość (e-learningu), pozwalające administratorom Platformy na udostępnianie i zarządzanie kursami i ich użytkownikami;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia Usług przez Planetę Edu na rzecz Abonentów, dostępny na stronie internetowej https://planeta.edu.pl w zakładce „Regulamin”;
 5. Abonent – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych przez Planetę Edu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym albo pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Planetę Edu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Okres abonamentowy – okres rozliczeniowy trwający jeden rok kalendarzowy, przez który Planeta Edu świadczy Usługi na rzecz Abonenta na podstawie Opłaty abonamentowej uiszczonej przez Abonenta na rzecz Planeta Edu, zgodnie z Cennikiem;
 7. Cennik – wysokość wynagrodzenia należnego Planeta Edu za Usługi świadczone na rzecz Abonentów, szczegółowo wskazana na stronie internetowej https://planeta.edu.pl w zakładce „Cennik”;
 8. Opłata abonamentowa – wskazana w Cenniku wysokość wynagrodzenia należnego Planeta Edu za Usługi świadczone na rzecz Abonentów przez Okres abonamentowy, wnoszona na podstawie faktury proforma przesłanej Abonentowi przez Planetę Edu;
 9. Treści – wszelkie treści, materiały i informacje, w tym graficzne i audiowizualne, a także zdjęcia, dane, logotypy, zamieszczone na Platformie e-learningowej przez Abonenta lub przez Planetę Edu na zlecenie Abonenta;
 10. Instancja Platformy e-learningowa – uruchomiona i utrzymywana przez Planetę Edu na rzecz Abonenta odrębna instancja Platformy e-learningowej, zawierająca dane identyfikujące Abonenta oraz informacje dotyczące aktywności Abonenta na Platformie e-learningowej, w tym związane z kursami e-learningowymi udostępnianymi przez Abonenta za pośrednictwem Platformy e-learningowej.
II. Postanowienia ogólne
 1. Podmiotem świadczącym Usługi szczegółowo wskazane na stronie https://planeta.edu.pl jest Jacek Krzymowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Planeta Edu Jacek Krzymowski”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Melchiora Wańkowicza nr 2 lok. 137, 02-796 Warszawa, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 9511867822 oraz numerze identyfikacyjnym REGON 146107762.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia Usług przez Planetę Edu na rzecz Abonentów, w szczególności prawa i obowiązki Planety Edu oraz Abonentów, zasady płatności za Usługi świadczone przez Planetę Edu, zasady ponoszenia odpowiedzialności, tryb postępowania reklamacyjnego. 
 3. Abonent uprawniony jest do korzystania z Usług wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności, wyrażeniu zgody na zawarte w nich postanowienia oraz spełnieniu warunków w nich określonych. Brak akceptacji treści ww. dokumentów powoduje niemożność korzystania z Usług.
 4. W przypadku Abonentów będących pełnoletnimi osobami fizycznymi korzystającymi z Usług świadczonych przez Planetę Edu w sposób niezwiązany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową postanowienia niniejszego Regulaminu nie kształtują ich praw i obowiązków w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ani nie naruszają rażąco ich interesów, znajdując zastosowanie wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny.
 6. W sprawach związanych ze świadczeniem Usług przez Platformę Edu można skontaktować się z Platformą Edu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@planeta-edu.pl, pod numerem telefonu +48 604 251 802 lub listownie na adres korespondencyjny ul. Melchiora Wańkowicza nr 2 lok. 137, 02-796 Warszawa.
III. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Platforma Edu jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm.). Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Planeta Edu świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Rozpoczęcie przez Abonenta korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wykonywanej na zasadach określonych w Regulaminie, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z Usług przez Abonenta.
 3. W celu korzystania z Usług Abonent musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do sieci Internet, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); (c) zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa; (d) zainstalowana i włączona w przeglądarce obsługa języka JavaScript oraz włączona obsługa plików cookies.
 4. Planeta Edu informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Abonentom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania.
 5. Planeta Edu informuje, że korzystanie z Usług może łączyć się z kosztami transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Abonenta z operatorami telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.
IV. Rejestracja i rozpoczęcie korzystania z Usług
 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług należy wypełnić i przesłać Planecie Edu formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej pod adresem https://planeta.edu.pl, zaakceptować treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Brak akceptacji treści ww. dokumentów powoduje niemożność korzystania z Usług. Abonent ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Planeta Edu skontaktuje się z Abonentem i prześle mu dane umożliwiające zalogowanie się z uprawieniami administratora na Platformie e-learningowej oraz rozpoczęcie korzystania z Usług świadczonych przez Planetę Edu.
 3. Planeta Edu nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Instancji Platformy e-learningowej uruchomionej na rzecz Abonenta, w szczególności w wyniku udostępnienia im danych do ww. Instancji Platformy e-learningowej przez Abonenta lub niedochowania zasad ostrożności przez Abonenta przy posługiwaniu się danymi do ww. Instancji Platformy e-learningowej. 
 4. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego nie skutkuje koniecznością uiszczenia jakichkolwiek opłat przez Abonenta i umożliwia bezpłatne korzystanie z Usług przez okres testowy trwający 14 dni od momentu przekazania Abonentowi przez Planetę Edu wskazanych w ust. 1 danych umożliwiających zalogowanie się do Instancji Platformy e-learningowej uruchomionej na rzecz Abonenta.
 5. Po upływie bezpłatnego 14-dniowego okresu testowego, dalsze korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie po uiszczeniu przez Abonenta, na zasadach wskazanych w rozdziale VI poniżej, wskazanej w Cenniku Opłaty abonamentowej, uprawniającej Abonenta do korzystania z Usług przez Okres abonamentowy.
V. Zasady korzystania z Usług
 1. Abonent zobowiązuje się nie korzystać z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Abonent zobowiązuje się, iż w ramach korzystania z Usług nie będzie:
  a) dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić świadczenie Usług przez Planetę Edu lub korzystanie z nich przez innych Abonentów;
  b) działać na niekorzyść Planety Edu, innych Abonentów korzystających z Usług świadczonych przez Planetę Edu lub pozostałych osób trzecich;
  c) naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  d) rozpowszechniać za pośrednictwem Platformy e-learningowej wadliwych, błędnych lub bezprawnych Treści, w szczególności materiałów pornograficznych lub naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  e) rozpowszechniać niezamówionej informacji handlowej lub wiadomości typu „SPAM”;
  f) rozpowszechniać oprogramowania, które w sposób niedozwolony pozwalałoby na ingerencję w zachowanie poufności danych lub bezpieczeństwo świadczonych Usług albo danych Abonentów;
  g) podejmować działań mających na celu złamanie zabezpieczeń serwera utrzymywanego przez Planetę Edu;
  h) działać w sposób mogący stanowić naruszenie ochrony danych osobowych innych Abonentów.
 3. Abonent zobowiązuje się do korzystania z Usług z uwzględnieniem dopuszczalnej liczby użytkowników korzystających z Platformy e-learningowej oraz dostępnej przestrzeni na dysku serwera. W przypadku naruszenia warunków korzystania z Usług, polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej liczby użytkowników korzystających z Platformy e-learningowej lub dostępnej przestrzeni na dysku serwera, Planeta Edu prześle Abonentowi na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wezwanie do dostosowania ww. liczby użytkowników oraz wykorzystywanej przestrzeni na dysku serwera do obowiązujących parametrów wykupionego wariantu Usług albo do zwiększenia ww. liczby użytkowników oraz dostępnej przestrzeni na dysku serwera przez wykupienie wyższego wariantu Usług. W przypadku braku dostosowania się do obowiązujących parametrów wykupionego wariantu Usług, a także braku wykupienia wyższego wariantu Usług w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, Planeta Edu zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Abonenta, co skutkuje usunięciem Instancji Platformy e-learningowej oraz wszystkich danych Abonenta z udostępnionej w czasie trwania Usługi przestrzeni na dysku serwera.
 4. Odnośnie Treści zamieszczanych przez Abonenta na Platformie e-learningowej, Abonent oświadcza i gwarantuje, że: (a) jest uprawniony do rozpowszechniania Treści za pośrednictwem Platformy e-learningowej, (b) korzystanie i udostępnianie Treści w ramach Platformy e-learningowej nie narusza praw osób trzecich, (c) w okresie korzystania z Usług nie utraci ani nie ograniczy posiadanych uprawnień do korzystania z Treści, ani też ich w żaden sposób nie obciąży, (d) zwolni Planetę Edu z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich uprawnionych z tytułu praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw do Treści, które mogą dochodzić swych praw w związku z rozpowszechnianiem przez Abonenta Treści w ramach Platformy e-learningowej i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia oraz pokrycia pełnych kosztów poniesionych z tego tytułu przez Planetę Edu.
 5. Abonent udziela Planecie Edu na czas korzystania z Usług przez Abonenta oraz funkcjonowania Abonenta w ramach Platformy e-learningowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Treści na polach eksploatacji niezbędnych do umożliwienia Abonentowi rozpowszechniania Treści za pośrednictwem Platformy e-learningowej, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).
VI. Płatność za Usługi świadczone przez Planetę Edu
 1. Po upływie bezpłatnego 14-dniowego okresu testowego, w celu dalszego korzystania z Usług  Abonent zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty abonamentowej w wysokości wskazanej w Cenniku zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://planeta.edu.pl/mod/page/view.php?id=13. W przypadku braku uiszczenia Opłaty abonamentowej Abonent traci możliwość dalszego korzystania z Usług i nie jest obciążany jakąkolwiek opłatą przez Planetę Edu.
 2. Opłata abonamentowa należna za korzystanie z Usług w pierwszym Okresie abonamentowym, obejmującym okres roku następującego po upływie bezpłatnego 14-dniowego okresu testowego, uiszczana jest z góry, na podstawie faktury pro forma przesyłanej Abonentowi przez Planetę Edu po wypełnieniu i przesłaniu przez Abonenta formularza rejestracyjnego, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku Abonentów będących pełnoletnimi osobami fizycznymi korzystających z Usług świadczonych przez Planetę Edu w sposób niezwiązany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, po uiszczeniu Opłaty abonamentowej na podstawie faktury pro forma przesłanej Abonentowi zgodnie z ust. 2 powyżej, Abonent traci prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, z uwagi na rozpoczęcie świadczenia Usług za wyraźną zgodą Abonenta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W terminie 14 dni przed upływem bieżącego Okresu abonamentowego Planeta Edu przesyła Abonamentowi fakturę pro forma z propozycją przedłużenia okresu korzystania z Usług na kolejny Okres abonamentowy, po zakończeniu bieżącego Okresu abonamentowego. W przypadku uiszczenia Opłaty abonamentowej w terminie wskazanym w przesłanej Abonentowi ww. fakturze pro forma, okres świadczenia Usług przez Planetę Edu na rzecz Abonenta przedłuża się na kolejny Okres abonamentowy. W przypadku braku uiszczenia Opłaty abonamentowej, okres świadczenia Usług przez Planetę Edu na rzecz Abonenta kończy się z upływem bieżącego Okresu abonamentowego. 
 5. Po uiszczeniu przez Abonenta, na podstawie faktury pro forma wystawionej zgodnie z ust. 2 lub 4 powyżej, Opłaty abonamentowej z tytułu korzystania z Usług w pierwszym lub kolejnych Okresach abonamentowych, Planeta Edu wysyła Abonentowi fakturę VAT na kwotę wskazaną w uprzednio wystawionej fakturze pro forma.
 6. Oprócz Usług świadczonych w ramach Opłaty abonamentowej, Abonent ma możliwość skorzystania również z usług dodatkowych świadczonych przez Planetę Edu za dodatkowym wynagrodzeniem wskazanym w Cenniku. Skorzystanie z usług dodatkowych nie jest jednak warunkiem umożliwiającym korzystanie z Usług. Zakres usług dodatkowych, nie objętych Opłatą abonamentową, obejmuje w szczególności konsultacje, szkolenia, wykonywanie modułów na zamówienie. Usługi dodatkowe świadczone są jedynie na życzenie Abonenta, po uiszczeniu przez niego na rzecz Planety Edu stosownej opłaty za realizację usług dodatkowych.
 7. Datą uiszczenia należnych płatności przez Abonenta na rzecz Planety Edu jest data uznania rachunku bankowego Planeta Edu.
 8. Abonent zobowiązuje się dokonywać wszystkich płatności należnych na rzecz Planety Edu w terminach wyznaczonych na fakturach wystawionych przez Planetę Edu na rzecz Abonenta.
 9. W przypadku braku terminowego uiszczenia Opłaty abonamentowej należnej na rzecz Planety Edu, Planeta Edu zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług na okres 7 dni licząc od dnia następującego po upływie terminu płatności wskazanego na fakturze. W przypadku uregulowania zaległej Opłaty abonamentowej w ww. terminie 7 dni, świadczenie Usług zostanie wznowione, a okres świadczenia Usług przez Planetę Edu na rzecz Abonenta zostanie przedłużony na kolejny Okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu abonamentowego. W przypadku braku uregulowania Opłaty abonamentowej w ww. terminie 7 dni, Planeta Edu zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Abonenta, co skutkuje usunięciem Instancji Platformy e-learningowej oraz wszystkich danych Abonenta z udostępnionej w czasie trwania Usługi przestrzeni na dysku serwera.
 10. Planeta Edu jest uprawniona do dokonywania zmian cen Usług wskazanych w Cenniku, co nie stanowi zmiany Regulaminu. Zmiany cen Usług nie dotyczą Okresu abonamentowego w trakcie którego są dokonywane, ale obowiązują Abonentów wraz z początkiem następnego Okresu abonamentowego. 
VII. Zakończenie korzystania z Usług
 1. Abonent uprawniony jest do złożenia w każdym czasie oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Usług, ze skutkiem na koniec danego Okresu abonamentowego, w trakcie którego ww. oświadczenie o rezygnacji zostało złożone.
 2. W przypadku uporczywego naruszania postanowień Regulaminu przez Abonenta, również poprzez niedochowanie obowiązków w nim wskazanych, lub dopuszczania się przez niego działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, Planeta Edu jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Abonenta ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Abonenta do usunięcia zaistniałych naruszeń w terminie 14 dni i bezskutecznym upływie ww. terminu. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Abonenta przed końcem trwania danego Okresu abonamentowego, Planeta Edu zwraca Abonentowi część Opłaty abonamentowej należnej za okres pozostały do końca danego Okresu abonamentowego, następujący po zaprzestaniu świadczeniu Usług przez Planetę Edu.
 3. Rezygnacja przez Abonenta z korzystania z Usług albo zaprzestanie świadczenia Usług przez Planetę Edu z uwagi na naruszenia dokonane przez Abonenta skutkuje usunięciem Instancji Platformy e-learningowej oraz wszystkich danych Abonenta z udostępnionej w czasie trwania Usługi przestrzeni na dysku serwera.
VIII. Odpowiedzialność 
 1. Planeta Edu jest odpowiedzialna za stałe i nieprzerwane świadczenie Usług lub usług dodatkowych, za które Abonent uiścił stosowną Opłatę abonamentową lub wynagrodzenie dodatkowe, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku czasowego wstrzymania świadczenia Usług lub usług dodatkowych, spowodowanego w szczególności koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych, Planeta Edu zobowiązuje się do poinformowania o tym Abonentów drogą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. W granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa, Planeta Edu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  a) braku ciągłości świadczenia Usług lub usług dodatkowych powstałego z przyczyn niezawinionych przez Planetę Edu;
  b) nieprawidłowego sposobu korzystania przez Abonenta z Usług lub usług dodatkowych;
  c) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego;
  d) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Abonenta;
  e) niestosowania się przez Abonenta do wymogów związanych z korzystaniem z Usług lub usług dodatkowych;
  f) siły wyższej, w szczególności kataklizmów w postaci powodzi, huraganów itp.;
  g) działania czynników i osób trzecich, w szczególności w postaci awarii infrastruktury, kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych lub komórkowych, powstałych z przyczyn niezależnych od Planety Edu oraz którym nie mogła zapobiec;
  h) udostępnienia przez Abonenta osobom trzecim danych dostępowych do uruchomionej na jego rzecz Instancji Platformy e-learningowej;
  i) działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Usług przez Abonenta lub osoby trzecie;
  j) zamieszczania przez Abonenta na Platformie e-learningowej treści o charakterze bezprawnym, wadliwym, naruszających prawa osób trzecich.
 4. Planeta Edu nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Abonentów z Platformy e-learningowej, ani za Treści przekazywane przez Abonenta za pośrednictwem Platformy e-learningowej.
 5. Abonent zobowiązuje się do sporządzenia we własnym zakresie kopii zapasowych kursów e-learningowych zamieszczanych przez Abonenta na Platformie e-learningowej i jest odpowiedzialny za aktualność ww. kopii zapasowych. Planeta Edu nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Abonenta ww. kursów e-learningowych, kosztach związanych z ich odtworzeniem oraz niemożnością korzystania z danych utraconych przez Abonenta.
 6. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie określonego adresu internetowego uruchomionej na jego rzecz odrębnej Instancji Platformy e-learningowej oraz nazw kont poszczególnych użytkowników Platformy e-learningowej, a Planeta Edu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Wszelkie spory związane z wykorzystywaniem przez Abonenta określonych nazw kont na Platformie e-learningowej będą rozstrzygane bezpośrednio między Abonentem, a podmiotem domagającym się ochrony swoich praw, bez udziału Planety Edu.
IX. Reklamacje
 1. Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na Usługi lub usługi dodatkowe świadczone przez Planetę Edu. 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Abonenta oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@planeta-edu.pl lub listownie na adres korespondencyjny ul. Melchiora Wańkowicza nr 2 lok. 137, 02-796 Warszawa.
 4. Planeta Edu ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, w przypadku, gdy reklamacja zawiera wszystkie informacje konieczne do jej rozpatrzenia. W przypadku braków w reklamacji, Planeta Edu wezwie Abonenta do jej uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia braków reklamacji termin 14 (czternastu) dni liczony jest od doręczenia Planecie Edu prawidłowo uzupełnionej reklamacji.
 5. Abonent otrzyma odpowiedź na reklamację w formie pisemnej lub za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail, na adres z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który został podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Abonentowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
X. Zmiana postanowień Regulaminu 
 1. Planeta Edu jest uprawniona do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu następuje drogą elektroniczną. 
 2. Abonent zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem zmienionej treści Regulaminu drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Abonentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu ze skutkiem na koniec danego Okresu abonamentowego, w którym został poinformowany o zmianie dotychczasowej treści Regulaminu przez Planetę Edu. Wypowiedzenie Regulaminu przez Abonenta jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usług.
 4. W przypadku braku wypowiedzenia Regulaminu ze skutkiem na koniec Okresu abonamentowego wskazanego powyżej, nowy Regulamin obowiązuje Abonenta wraz z początkiem następnego Okresu abonamentowego.
XI. Postanowienia końcowe 
 1. W przypadku braku zgłoszenia sprzeciwu ze strony Abonenta, korzystającego z Usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, Planeta Edu ma prawo do opublikowania nazwy firmy ww. Abonenta oraz adresu jego strony internetowej na liście referencyjnej Planety Edu.
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu będzie prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z Regulaminem podlegają rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne. Strony dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane, były rozwiązywane polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu przez strony w terminie jednego miesiąca spór taki zostanie poddany pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego właściwego miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, bezskuteczne lub niewykonalne, wyłącznie takie postanowienie pozostanie nieważne w całości lub w części, bezskuteczne lub niewykonalne, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 r. 

Last modified: Monday, 10 May 2021, 10:27 AM