Regulamin

REGULAMIN Platformy sprzedaży kursów online „Planeta Edu”

Podmiotem prawnym świadczącym usługę sprzedaży kursów online jest Planeta Edu Jacek Krzymowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Wańkowicza 2/137, NIP 951-186-78-22, prowadząca Platformę udostępniania kursów online „Planeta Edu".

Definicje

Regulamin – Regulamin Platformy udostępniania kursów online „Planeta Edu", określający ogólne warunki świadczenia usług oraz prawa i obowiązki stron.

Platforma – Platforma udostępniania kursów online „Planeta Edu" prowadzona na stronie internetowej planeta.edu.pl.

Usługodawca - Planeta Edu Jacek Krzymowski, adres do korespondencji: ul. Wańkowicza 2/137, 02-796 Warszawa.

Użytkownik – osoba pełnoletnia, która zarejestrowała się na stronie internetowej planeta.edu.pl lub osoba której konto zostało zarejestrowane na podstawie zgłoszenia przez użytkownika dokonującego zakupu dostępu do kursu dla grupy lub osoba niepełnoletnia, na której rejestrację wyrazili pisemnie zgodę prawni opiekunowie.

Umowa – umowa udostępniania kursów online za pośrednictwem Platformy, zawarta między Użytkownikiem dokonującym zakupu dostępu do kursu a Planeta Edu Jacek Krzymowski.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług udostępniania kursów online Użytkownikom przez Usługodawcę w zamian za wnoszone przez nich opłaty.

2. Regulamin jest integralną częścią Umowy o świadczenie usług udostępniania kursów online.

3. Użytkownik wyraża zgodę na warunki Regulaminu poprzez zawarcie Umowy.

Warunki świadczenia usług

1. Warunkiem świadczenia przez Platformę usługi udostępniania kursów online jest spełnienie przez osobę zainteresowaną wymienionych poniżej warunków:

- dokonanie opłaty za udostępnienie wybranego kursu indywidualnie lub dla grupy Użytkowników;

- posiadanie statusu Użytkownika po uzyskaniu indywidualnego login i hasła oraz zaakceptowanie Regulaminu.

2. W celu uzyskania dostępu do kursu Użytkownik wnosi opłatę za wybrany kurs, co oznacza przyjęcie oferty Usługodawcy i skutkuje zawarciem Umowy.

3. Założenie konta indywidualnego jest bezpłatne i następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, w którym Użytkownik podaje swoje dane zgodne ze stanem faktycznym pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

4. Założenie kont dla grupy Użytkowników jest realizowane przez Usługodawcę po opłaceniu przez Użytkownika dostępu do kursu dla grupy Użytkowników i przesłaniu Usługodawcy listy z danymi niezbędnymi do zarejestrowania kont.  

5. Po wykupieniu przez Użytkownika dostępu do kursu dla grupy użytkowników nabiera on uprawnień do zarejestrowania (na podstawie przesłanej listy) liczby kont zgodnej z wybranym pakietem.

6. Konto Użytkownika pozostaje aktywne przez 2 miesiące od momentu udostępnienia kursu online przez Usługodawcę. Po upływie tego terminu konto Użytkownika zostaje usunięte.

7. Usługodawca zobowiązuje się do udostępniania kursów online za pośrednictwem Platformy z najwyższą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 

Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Platformy i indywidualnego konta wyłącznie do celów związanych z wykupionym kursem zgodnie z Umową i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

- moderowania i usuwania treści naruszających Umowę, Regulamin oraz ogólnie przyjęte normy postępowania i zasady współżycia społecznego;

- usuwania nieaktualnych treści i takich, które nie są związane z tematem udostępnianych kursów,

- usunięcia konta Użytkownika w przypadku rażącego naruszania przez niego obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu,

- usunięcia konta Użytkownika po upływie czasu, na który został przyznany dostęp do kursów.

3. Użytkownik zobowiązuje się do nieudzielania dostępu do konta osobom trzecim.

4. Użytkownik akceptuje, iż niezbędnym warunkiem prawidłowego przebiegu kursu jest dysponowanie przez niego sprzętem o nie gorszych niż poniższe parametry techniczne i wymogi:

- system operacyjny: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 lub nowszy,

- przeglądarki w najnowszej stabilnej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Apple Safari,

- włączona obsługa ciasteczek (cookies), JavaScript.

5. Komputer Użytkownika powinien być wyposażony w kartę dźwiękową, słuchawki lub głośniki. Zalecane jest posługiwanie się myszką komputerową.

6. Usługodawca gwarantuje, że z Platformy można korzystać na kompatybilnych telefonach komórkowych i tabletach: Android 4.4 lub nowszy, przeglądarka Chrome iOS 8.0 lub nowszy, przeglądarka Safari.

7. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy spowodowane usterkami technicznymi od niego niezależnymi, działaniami osób trzecich lub siłą wyższą.

8. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, składając stosowne oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Szczegółowe instrukcje na temat sposobu i skutków odstąpienia od umowy Użytkownika – konsumenta znajdują się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

9. Jeżeli Użytkownik - konsument pragnie rozpocząć naukę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek poinformować o tym Usługodawcę na piśmie, w tym w drodze mailowej. Usługodawca również na piśmie potwierdzi fakt otrzymania pisma Użytkownika.

10. W przypadku rezygnacji z Umowy po upływie terminu do odstąpienia, Użytkownik – konsument zapłaci Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której o odstąpieniu poinformował. Jeśli do momentu odstąpienia usługa została wykonana, Użytkownik nie ma prawa żądania zwrotu poniesionej opłaty.

11. Użytkownik ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji na adres Usługodawcy. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 7 dni od ich otrzymania.

Sposób nauki i certyfikaty

1. Celem edukacji prowadzonej przez Platformę jest nabycie przez Użytkowników kompetencji określonych odpowiednio dla kursu.

2. Nauka polega na wykonywaniu kolejnych zadań i ocenie przez system prawidłowości zastosowanych rozwiązań.

3. Po zakończeniu nauki Użytkownik może samodzielnie wygenerować certyfikat potwierdzający zakończenie danego kursu.

Płatności

1. Płatność za dostęp do kursu dokonywana jest z góry na zadany okres w wysokości zgodnej z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej. Kwotę za wybrany kurs należy opłacić w całości.

2. Wpłaty dokonuje się na nr rachunku Usługodawcy: 

Planeta Edu Jacek Krzymowski
BRE Bank SA 51 1140 2004 0000 3302 1298 0840

3. Uruchomienie dostępu do opłaconej usługi następuje po wpłynięciu należności na rachunek Usługodawcy lub po otrzymaniu powiadomienia od pośrednika płatności o wpłynięciu należności. Dostęp może zostać uruchomiony przed wpłynięciem należności, o ile Użytkownik prześle potwierdzenie dokonania wpłaty. Użytkownik jest obowiązany zapłacić za usługę (przed rozpoczęciem korzystania z Platformy).

4. Dokonanie opłaty za kurs oznacza w rozumieniu Regulaminu zawarcie Umowy na czas określony wynoszący 2 miesiące od momentu udostępnienia kursu przez Usługodawcę. Po upływie tego okresu dostęp do treści kursu jest blokowany.

5. Ceny podane na stronie internetowej uwzględniają podatek VAT.

6. W celu otrzymania faktury VAT za zakupioną usługę Użytkownik przesyła – za pośrednictwem umieszczonego na Platformie formularza lub pocztą – dane niezbędne do jej wystawienia: imię, nazwisko (nazwę firmy), adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie numer NIP, jeśli posiada.

Prawo autorskie

1. Materiały zawarte w kursach są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Osoby posiadające opłacony abonament mogą drukować materiały do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.

Zmiany Regulaminu

1. Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku o treści tych zmian Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez umieszczenie na stronie głównej Platformy informacji zawierającej zestawienie tych zmian. Informacja będzie widniała przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. Niezależnie od powyższego, Użytkownik otrzyma zestawienie tych zmian na podany przy rejestracji konta adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu, ma on prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku w rozliczeniach między stronami znajdzie zastosowanie ust. 20 Regulaminu.

2. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących wykonania Umowy, a w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny na zasadach ogólnych.


ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Planeta Edu Jacek Krzymowski
ul. Wańkowicza 2/137.
02-796 Warszawa,

 Treść:

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi udostępniania kursu online (………………).

Data zawarcia umowy: ……………………….”

Opcjonalnie: „Wniesioną wcześniej opłatę proszę zwrócić na rachunek bankowy …………..”

Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………

Adres konsumenta …………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta …………………………………………………………………………

Data……………………............

 

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Użytkownik - konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Może też skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika zastosowane w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie, na piśmie, ten ostatni zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Last modified: Monday, 28 May 2018, 9:17 PM